• Học phần
  • Cấu trúc chương trình thạc sĩ quốc tế
  • icoPD.png

Danh sách học phần

Tên học phần Mã học phần Số tín chỉ ECTS Link học phần

Research and Study Skills

MBA7020 http://modules.bolton.ac.uk/MBA7020/2013-14

Leadership and Management

MBA7021 20 http://modules.bolton.ac.uk/MBA7021/2013-14

Financial Management and Decision Making

MBA7022 20 http://modules.bolton.ac.uk/MBA7022/2013-14

International Marketing Management

IMA7001 20

Research Methods

MBA7016 20 http://modules.bolton.ac.uk/MBA7016/2013-14

Strategic Management

MBA7026 20 http://modules.bolton.ac.uk/MBA7026/2013-14

Change Management

MBA7024 20 http://modules.bolton.ac.uk/MBA7024/2013-14

Human Resource Management

MBA7025 20 http://modules.bolton.ac.uk/MBA7025/2013-14

Dissertation

MBA7017 40 http://modules.bolton.ac.uk/MBA7017/2013-14

Research and Study Skills

Mã học phần: MBA7020

Số tín chỉ:

ECTS:

Link học phần : Research and Study Skills

Leadership and Management

Mã học phần: MBA7021

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Leadership and Management

Financial Management and Decision Making

Mã học phần: MBA7022

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Financial Management and Decision Making

International Marketing Management

Mã học phần: IMA7001

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : International Marketing Management

Research Methods

Mã học phần: MBA7016

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Research Methods

Strategic Management

Mã học phần: MBA7026

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Strategic Management

Change Management

Mã học phần: MBA7024

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Change Management

Human Resource Management

Mã học phần: MBA7025

Số tín chỉ: 20

ECTS:

Link học phần : Human Resource Management

Dissertation

Mã học phần: MBA7017

Số tín chỉ: 40

ECTS:

Link học phần : Dissertation

top.png